Gratis wifi

Officiell webbsida Användarvillkor Hotell Cap Negret i Altea, Alicante

Boka nuGaranterat bästa pris
a

Användarvillkor Hotell Cap Negret

Användarvillkor Hotel i Altea, Alicante

JURIDISK KUNGÖRELSE

1. ALLMÄN INFORMATION

I enlighet med Spanska Lag 34/2002 den 11 juli om Informationssamhället och Elektroniska Handelstjänster förser vi härmed den allmänna informationen som hänför sig till denna webbplats:
INNEHAVARE: Cap Negret, SA
ADRESS: Partida Cap Negret, Nº 7 CN332 Alicante - Valencia km.159
KONTAKTINFORMATION: reservas@hotelcapnegret.es
REGISTRUPPGIFTER: FÖRETAGSREGISTRET I ALICANTE, VOLYM 251, BOK 70, AVSNITT 3, UPPSLAG 1, BLADNUMMER. 03-1 041
CIF: A03044732

2. ANVÄNDARE

Tillgång till och/eller användning av Portalens attributer för den som gör det enligt Användarvillkor och innebär godkännande av dessa Allmänna Villkor, från det ögonblicket, helt och utan några reservationer.
Dessutom är användningen av Portalen i lika hög grad bunden av alla kungörelser, regler för användning och instruktioner som gjorts kända för användaren av Cap Negret i den mån de ersätter, kompletterar och/eller modifierar denna Juridiska Kungörelsen. Cap Negret kan, för större smidighet i driften av Portalen och till nytta för användarna, modifiera de tjänster som tillhandahålls och alla väsentliga aspekter av denna sida, såväl som drift-, tekniska och användningsvillkoren för Portaltjänsterna.

3. ANVÄNDNING AV WEBBSIDAN, DESS TJÄNSTER OCH INNEHÅLL

Användaren ger sitt samtycke för att använda webbplatsen och dess tjänster och innehåll på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning, moral, god sed och allmän ordning, och att inte bryta mot bestämmelserna i denna juridiska kungörelse och de som kan komplettera, ändra eller ersätta dessa bestämmelser. Följaktligen får användaren inte använda webbplatsen eller dess tjänster och innehåll för olagliga ändamål eller ändamål som är skadliga för Cap Negrets eller tredje parts rättigheter och/eller intressen som på något sätt skadar webbplatsens eller dess tjänsters normala funktion för resten av dess användare, Cap Negret och/eller dess rykte.
När det gäller innehållet (information, texter, grafik, ljud- och/eller bildfiler, fotografier, design osv.) är följande åtgärder förbjudna:
 ALL REPRODUKTION, KOPIIERING, SPRIDNING, DISTRIBUTION, OFFENTLIG KOMMUNIKATION, OMVANDLING ELLER MODIFIERING, OM INTE DEN LAGLIGA ÄGAREN ELLER LEGISLATION HAR TILLÅTIT DET.
 VARJE BROTT MOT CAP NEGRETS ELLER DE JURIDISKA ÄGARNAS RÄTTIGHETER.
 ANVÄNDNING AV DESSA FÖR ALLA TYPER AV KOMMERSIELLA ÄNDAMÅL ELLER REKLAMÄNDAMÅL ÄN DE SOM ÄR STRÄNGT TILLÅTNA.
 ALLA FÖRSÖK ATT ERHÅLLA INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT ÄN DET SOM GÖRS TILLGÄNGLIGT FÖR ANVÄNDARE, SOM DET SOM VANLIGTVIS ANVÄNDS PÅ INTERNET, FÖRUTSATT ATT DE INTE ORSAKAR NÅGON SKADA PÅ CAP NEGRETS WEBBPLATS OCH / ELLER TJÄNSTER OCH INNEHÅLL.

4. ANVÄNDARENS ANSVAR FÖR SKADOR OCH SKÄL FÖR UTESLUTNING

Portalen kommer att användas under användarens exklusiva ansvar, och Cap Negret kommer uttryckligen att frikännas från eventuella skador och /eller förluster som orsakas användaren eller tredje part genom sådan användning i strid med bestämmelserna i denna Juridiska Kungörelse och de specifika Villkoren för det som gäller i varje enskilt fall. Det nämnda ansvaret kommer att omfatta användning, av användaren eller någon tredje part, av lösenord eller liknande som tilldelats för åtkomst till Portalen, där så är lämpligt, eller till någon av dess tjänster.
Utan att begränsa ovanstående, förbehåller sig Cap Negret rätten att vägra, utan föregående kungörelse och när som helst, tillgång till webbplatsen till användare som bryter mot dessa villkor, eller de särskilda villkoren i varje enskilt fall som de är tillämpliga och för eventuella brott mot lag, moral och / eller allmän ordning.
Att utesluta användare utgör inte ett undantag från Cap Negrets sida från någon rätt att vidta lämpliga rättsliga åtgärder eller ersättningar som de kan ha rätt till.

5. LÄNKAR

Webbplatsen kan göra länkar till andra webbplatser, som drivs och kontrolleras av tredje part, tillgängliga för användare. Dessa länkar har den enda funktionen att hjälpa användarna att söka efter information, innehåll och tjänster på Internetet, och bör inte på något sätt betraktas som ett förslag, en rekommendation eller en inbjudan att besöka dem. Cap Negret säljer inte, driver, kontrollerar eller tar ägande av innehåll, tjänster, information eller uttalanden som finns tillgängliga på dessa webbplatser.
Cap Negret tar därför inget ansvar, varken direkt eller indirekt, för skador av något slag som uppstår till följd av åtkomst, underhåll, användning, kvalitet, laglighet, tillförlitlighet eller användbarhet av innehållet, eller för information, kommunikation, åsikter, händelser, kanaler eller tjänster som hittats eller erbjudits på webbplatser som inte förvaltas av Cap Negret eller som är tillgängliga via länkar på webbplatsen.

6. IMMATERIELL ÄGEDOM

Alla varumärken, handelsnamn eller särskiljande märken av något slag som visas på Portalen är Cap Negrets eller dess licensgivares ägedom, och det kan inte tolkas som att användningen av eller åtkomsten till Portalen och/eller tjänsterna ger Användaren någon som helst rätt till dessa varumärken, handelsnamn och/eller särskiljande varumärken. De varumärken som ingår i Portalen omfattas av tillämplig lagstiftning om industriell egendom, och deras reproduktion eller användning utan ägarens tillstånd är förbjuden.
Internetanvändare som besöker webbplatsen får se informationen häri och ladda ner eller reproducera den på sina datorsystem, förutsatt att de kopierade delarna inte ges till någon tredje part eller installeras på en Internetansluten server eller ett lokalt nätverk. Med undantag för vad som anges i denna Juridiska Kungörelse är distribution, modifiering, avstående, offentlig kommunikation eller någon annan handling som involverar hela eller delar av informationen som publiceras på webbplatsen inte tillåten utan föregående tillstånd från Cap Negret.

Användaren måste använda innehållet och informationen på webbplatsen flitigt, korrekt, lagligt och i synnerhet endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, och alltid under förutsättning att de inte raderar eller ändrar något innehåll eller något omnämnande av källor, upphovsrätt och andra uppgifter som identifierar Cap Negrets eller tredje parts rättigheter, dvs. med avseende till dess ursprungliga form. Kopiering, distribution eller publicering av något av det innehåll som publiceras på webbplatsen är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Cap Negret.

7. UTESLUTNING AV ANSVAR OCH GARANTIER

Cap Negret beviljar ingen garanti och tar inte i vilket fall som helst heller ansvar för tillförlitligheten, tillgängligheten eller kontinuiteten hos de tjänster som görs tillgängliga för Användaren via Portalen, och förnekar därmed allt ansvar för skador och / eller förluster som kan härröra från bristen på tillgänglighet, tillförlitlighet eller kontinuitet hos portalen eller dess tjänster, även om den kommer att försöka ge, i den utsträckning som den har kapacitet, tekniskt stöd till den drabbade personen, samt försöka omedelbart återställa avbrottet och i möjligaste mån göra alternativa medel tillgängliga. Cap Negret tar under inga omständigheter ansvar för förluster eller skador av något slag som härrör från åtkomst till och / eller användning av portalen och bokningssystemet. Kunden kan göra krav i receptionen på själva hotellet eller via e-postadressen: reservas1@hotelcapnegret.es
Cap Negret är inte skyldigt att i förväg övervaka eller kontrollera frånvaron av virus eller element i innehållet som kan orsaka ändringar i programvaran eller hårdvaran hos användare eller besökare på Webbsidorna, så det kommer inte att hållas ansvarigt för skador av något slag som uppstår därav.
På samma sätt ger Cap Negret ingen garanti eller tar under några omständigheter på sig något ansvar för skador av något slag som kan uppstå till följd av:
 BRIST PÅ ANVÄNDBARHET, LÄMPLIGHET ELLER GILTIGHET PÅ WEBBPLATSEN OCH/ELLER DESS TJÄNSTER OCH INNEHÅLL FÖR ATT TILLGODOSE ANVÄNDARNAS BEHOV, AKTIVITETER ELLER SPECIFIKA RESULTAT ELLER FÖRVÄNTNINGAR.
 MOTTAGANDE, ERHÅLLANDE, LAGRING, SPRIDNING ELLER ÖVERFÖRING HOS ANVÄNDARE AV INNEHÅLLET ELLER BROTT MOT IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER, VARUMÄRKEN, HEDER, PERSONLIG INTEGRITET ELLER FAMILJESEKRETESS, DATASKYDD, BILD, EGENDOM ELLER NÅGON TREDJE PARTS RÄTT TILL FÖLJD AV DETTA.
 MISSBRUK, OAKTSAM OR BEDRÄGLIG ANVÄNDNING ELLER NÅGON ANVÄNDNING SOM STRIDER MOT DESSA ALLMÄNNA VILLKOR, GOD TRO, ALLMÄN ACCEPTERAD ANVÄNDNING ELLER ALLMÄN ORDNING AV WEBBPLATSEN, DESS TJÄNSTER ELLER INNEHÅLL HOS ANVÄNDARE.
 BRISTEN PÅ LAGLIGHET, KVALITET, TILLFÖRLITLIGHET, ANVÄNDBARHET, UPPDATERING OCH TILLGÄNGLIGHET AV TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART OCH GÖRS TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDARE PÅ WEBBPLATSEN OCH / ELLER I DERAS INNEHÅLL.
 TREDJE PARTS UNDERLÅTENHET NÄR DET GÄLLER DERAS SKYLDIGHETER ELLER ÅTAGANDEN I SAMBAND MED DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ANVÄNDARNA VIA WEBBPLATSEN.
 DE ÅSIKTER SOM ANVÄNDARNA HAR UTTRYCKT I FORUM, CHATTAR OCH MEDDELANDEN SOM KAN VARA AKTIVERADE I OLIKA DELAR AV PORTALEN.
 VETSKAPEN SOM OBEHÖRIGA TREDJE PARTER KAN FÅ NÄR DET GÄLLER KLASS, VILLKOR, EGENSKAPER OCH OMSTÄNDIGHETER FÖR ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA OCH/ELLER INNEHÅLLET.

8. INTEGRITETSPOLICY OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandlingen av personuppgifter som utförs av CAP NEGRET, SA, kommer att utföras i enlighet med bestämmelserna i den Integritetspolicy som fastställts av företaget.
(https://www.hotelcapnegret.es/politica-privacidad/)

9. TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSRÄTT

Dessa villkor är föremål för Spanska Lag.
Cap Negret och användaren underkastar sig Benidorms Domstolars Domsrätt.